Zoekenbel
Wijzig hiernaast de zoek opdracht Wijzig hiernaast de zoek opdracht Bedrijf het land waar gezocht wordt is : Nederland Nederland de gekozen provincie is: Friesland Friesland

   

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


zoek plaats
Heel Nederland

 


<< Naar zoekresultaten


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 'S


 
Plaatsen in Friesland  
 
Abbega
Achlum
Akkrum
Akmarijp
Aldeboarn
Aldtsjerk
Allingawier
Anjum
Appelscha
Arum
Augsbuurt
Augustinusga
Baaium
Baard
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bears
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Berlikum
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blije
Boazum
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswert
Broek
Broeksterwoude
Buitenpost
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
De Blesse
De Bult
De Hoeve
De Knipe
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Wilgen
Dearsum
Dedgum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dokkum
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Eagum
Earnewâld
Easterein gem Litten
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Echt
Echten
Echtenerbrug
Ee
Eesterga
Elahuizen
Elsloo
Engelum
Engwierum
Exmorra
Ferwert
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Garyp
Gauw
Gerkesklooster
Gersloot
Ginnum
Goënga
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Greonterp
Grou
Gytsjerk
Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Húns
Hurdegaryp
Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Iens
IJlst
Indijk
It Heidenskip
Itens
Jannum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkerslân
Jorwert
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Katlijk
Kimswerd
Klooster-Lidlum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Koufurderrige
Kûbaard
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lioessens
Lippenhuizen
Loënga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Luxwoude
Lytsewierrum
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Menaldum
Metslawier
Midlum
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molkwerum
Morra
Mûnein
Munnekeburen
Munnekezijl
Nes Ameland
Nes gem Boarnsterhim
Nes gem Dongeradeel
Niawier
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijland
Noardburgum
Noordwolde
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostrum
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oude Leije
Oudega gem Gaasterlâ
Oudega gem Smallinge
Oudega gem Wymbritse
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenwier
Raard
Raerd
Ravenswoud
Reahûs
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijs
Rinsumageest
Rohel
Roodkerk
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schraard
Sexbierum
Sibrandabuorren
Siegerswoude
Sintjohannesga
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
St Annaparochie
St Jacobiparochie
St Nicolaasga
Stavoren
Steggerda
Stiens
Stroobos
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwâld
Swichum
Teerns
Ter Idzard
Terband
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terschelling Baaiduin
Terschelling Formerum
Terschelling Hee
Terschelling Hoorn
Terschelling Kaart
Terschelling Kinnum
Terschelling Landerum
Terschelling Lies
Terschelling Midsland
Terschelling Oosterend
Terschelling Seerijp
Terschelling West
Tersoal
Terwispel
Tijnje
Tirns
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenklooster
Veenwouden
Vegelinsoord
Vinkega
Vlieland
Vrouwenparochie
Waaksens gem Littens
Waaxens gem Dongerad
Wânswert
Warfstermolen
Warns
Warten
Waskemeer
Weidum
Wergea
Westergeest
Westhem
Westhoek
Wetzens
Wier
Wierum
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Wyns
Wytgaard
Ypecolsga
Ysbrechtum
Zandhuizen
Zurich
Zwaagwesteinde
Zwagerbosch
Zweins